Obecná ustanovení

1. Partner bude na svých internetových stránkách („Web“) odkazovat reklamou ve formě banneru nebo textu na stránky www.intena.cz. Při splnění podmínek uvedených dále, mu vznikne nárok na zaplacení odměny.

 

Podmínky spolupráce

2. Partner, který je fyzickou osobou, prohlašuje, že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

 

3. Partner má možnost na Webu umístit odkaz na obchod www.intena.cz. Přesné umístění a formát Odkazu podléhá schválení obchodu www.intena.cz.

 

4. Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky anebo na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno obchodu www.intena.cz. Vyhrazujeme si právo kontrolovat obsah stránek a umístění Odkazů na internetových stránkách Partnerů.

 

5. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek obchodu www.intena.cz a nebudit tak v návštěvníkovi dojem, že jde o doménu vlastněnou obchodem www.intena.cz .

 

6. V souvislosti s Odkazem nesmí Partner používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání serveru jakéhokoliv Obchodu do pop-up a pop-under oken, načítání takového serveru Obchodu do iframe apod. Kliknutí na Odkaz musí být výsledkem svobodného rozhodnutí (vědomě volního jednání) návštěvníka internetové stránky Partnera, nikoli jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.

 

7. Odkazy nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na internetové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam.

 

8. Obchod www.intena.cz neodpovídá za funkčnost Odkazů a zároveň nezaručují žádné minimální počty kliknutí na Odkaz, dobu jejich uskutečnění, případně výši provizí podle bodu a násl. níže získaných Partnerem na základě VOP.

 

Odměna

9. Obchod www.intena.cz poskytne Partnerovi za níže uvedených podmínek odměnu za každého příchozího návštěvníka na stránky Obchodu, který uskuteční nákup zboží a od takové kupní/spotřebitelské smlouvy v zákonné lhůtě neodstoupí.

 

10. V případě, že návštěvník po kliknutí na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera do 30 dní od takového kliknutí zakoupí jakékoliv zboží v Obchodě, řádně zaplatí jeho cenu a zboží nevrátí v zákonné lhůtě od jeho obdržení („Nákup“), má Partner v takovém případě nárok na odměnu ve výši určené z ceny Nákupu bez DPH („Odměna“). Výše Odměny je určena podle dohody a je minimálně ve výši 2,5 % . Na služby (například doprava) se nárok na odměnu nevztahuje. Odměna může být zvýšena na základě časově omezené akce či dohodě s Partnerem.

 

11. Odměnu obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek vstoupil zákazník na internetové stránky Obchodu jako poslední před uskutečněním Nákupu. Nárok na odměnu není dotčen takovými vstupy zákazníka na internetové stránky Obchodu, které nebyly uskutečněny prostřednictvím Odkazů umístěných na stránkách Partnerů.

 

12. Nárok na Odměnu a její výplatu vzniká pouze za předpokladu, že celková výše Odměny za kalendářní měsíc dosáhne nejméně 100 Kč.

 

13. Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.

 

14. Partner zplnomocňuje obchod www.intena.cz k vystavování faktur (daňových dokladů) jménem Partnera a zároveň se Partner zavazuje, že veškeré takto vystavené faktury (daňové doklady) přijme.

 

15. Partner je povinen udržovat své účetní/fakturační údaje v systému vždy aktuální. Partner bere na vědomí, že vyúčtování vždy probíhá na základě údajů, které jsou v systému k poslednímu dni daného měsíce.

 

16. Po obdržení vyúčtování může Partner do 5 pracovních dnů vznést námitku proti výši Odměny uvedené ve vyúčtování. obchod www.intena.cz námitku Partnera prošetří a do 30 dnů zašle Partnerovi své vyjádření. Pokud bude námitka Partnera shledána oprávněnou, bude částka uznaného rozdílu vyrovnána samostatným vyúčtováním. V případě, že oproti výši Odměny nebude Partnerem vznesena námitka do 5 pracovních dnů od obdržení vyúčtování, nárok Partnera na vznesení námitky zaniká a výše Odměny se považuje za bezvadnou.

 

17. Odměna, na kterou vznikl Partnerovi nárok a která byla vyúčtována bude uhrazena obchodem www.intena.cz do konce měsíce následujícího po příslušném kalendářním měsíci na účet Partnera uvedený ve Smlouvě, nejedná-li se o případ nedostatečné výše Odměny. Dojde-li ke změně bankovního spojení je Partner povinen takovou změnu neprodleně vyznačit v systému.

 

18. Partner má nárok na Odměnu z Nákupů, které byly započaty (objednány) v době trvání smlouvy.

 

19. Partner je povinen zdanit Odměnu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je Partner plátcem DPH, bude u faktury (zdanitelného plnění) uplatněna sazba daně platná ke vzniku povinnosti přiznat daň v souladu s platnými právními předpisy. Dojde-li v průběhu Smlouvy u Partnera ke změně, je povinen takovou změnu neprodleně vyznačit v systému. Pokud tak neučiní, obchod www.intena.cz bude nadále účtovat Odměnu dle údajů, které jsou v systému platně zaznamenané k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.

 

20. Činnost Partnera, který je fyzickou osobou bez živnostenského oprávnění, je obchodem www.intena.cz považována za činnost příležitostnou. Vzhledem k povaze příležitostné činnosti je maximální výše Odměny jednoho Partnera, vyplývající ze Smlouvy, stanovena na Kč 10.000,-. Pokud celkový objem Odměn přesáhne stanovenou hranici nebo pokud činnost Partnera již není nadále příležitostná, jedná se dle obchodu www.intena.cz o podnikatelskou činnost, kterou lze vykonávat pouze s příslušným oprávněním. Partner je v takovém případě povinen získat příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti a uzavřít novou Smlouvu jako podnikatel.

 

21. Výše Odměny je určena výhradně na základě údajů provozovatele, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Odměny nebudou mít účinek.