Všechny akční ceny u postelí a matrací jsou platné jen do 31.07.2024 !

Reklamace

Naším cílem je dělat vše tak , aby byl zákazník se svým nákupem maximálně spokojen. Někdy se však bohužel může objevit problém, který vyžaduje další řešení. Připravili jsme proto pro vás pár rad a návodů, jak postupovat když je něco v nepořádku. Pokud si nebudete jisti jak v případě nějakého problému postupovat, neváhejte nás kontaktovat na reklamační infolince tel: 776 068 737. Zde vám některý z pracovníků poradí, jak problém se zbožím co nejrychleji vyřešit.

Chcete zboží vrátit v rámci 14denní lhůty ?

Co dělat, když je přijaté zboží poškozené ?

Při přebírání zboží od přepravce nebo od našeho řidiče si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.  Pokud obal zboží nejeví známky poškození, ale přesto si nejste jisti, můžete před potvrzením dopravního listu obal rozbalit a obsah zásilky zkontrolovat. Reklamace na viditelné poškození zboží přepravou bez příslušného zápisu v přepravním listu nemohou být uznány jako oprávněné !

 

Zboží, které jeví známky poškození nepřebírejte , nebo jej převezměte pouze s příslušným zápisem do přepravního listu.

 

Obsah dodaného zboží je dále potřeba nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zkontrolovat.

Pozdější reklamace poškození zboží převravou nemohou být uznány jako oprávněné.  Jeví-li při kontrole zboží známky poškození přepravou, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat naši společnost - resp. kamennou prodejnu v Ostravě. My vám následně poradíme jak dále postupovat.

 

Co dělat, když je zboží neúplné ?

Mnoho typů nábytku se vyrábí v sériích a balení jednotlivých dílů do krabic probíhá v několika etapách.  Ačkoli jsou pracovníci při balení nábytku zodpovědní, někdy se může stát, že zapomenou přibalit nějaký ten šroubek nebo úchytku. Sdělte nám prosím neprodleně po zjištění informaci o chybějící součásti prostřednictvím reklamačního formuláře a popište problém.

Naší snahou bude co nejdříve vám chybějící věc dodat, neboť víme, že jste se na výrobek těšili a chcete jej co nejdříve užívat.  Pokud jde o český výrobek, zašleme chybějící součástku zpravidla do druhého dne od obdržení reklamace. Pokud se jedná o nábytek nebo zboží dovážené ze zahraničí, odvíjí se doba vyřízení reklamace od rychlosti našeho zahraničního partnera - nesmí však přesáhnout 30 dní.

 

Co dělat, když zboží vykazuje vadu ?

Sdělte nám prosím informaci o vadné součásti prostřednictvím reklamačního formuláře a popište problém vadného místa. Vyplněný reklamační formulář zašlete společně s fotodokumentací závady na naši emailovou adresu: reklamace@intena.cz .Nejpozději do druhého pracovního dne od obdržení reklamačního formuláře vás bude telefonicky nebo emailem kontaktovat odpovědný pracovník, který přijetí reklamace potvrdí a sdělí vám informace k dalšímu postupu.

Zároveň obdržíte informace o tom, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení. Doba vyřízení reklamace je pak závislá na rychlosti výroby nového kusu vadného dílu nebo součásti. V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena nejpozději ve 30denní lhůtě. V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

Kde zboží reklamovat ?

Místem pro uplatnění reklamace je adresa: Intena Nábytek, Vítkovice 3055, 70300 Ostrava - Vírkovice. Uplatňovat reklamaci nelze na žádném z ostatních výdejních míst po ČR. Tyto partnerské pobočky slouží jen k vyzvednutí objednaného zboží. Před odesláním zboží k reklamaci nás prosím předem telefonicky kontaktujte na naší infolince 596 729 734 nebo 777 158 960.

Reklamační formulář ke stažení  ( 30 kB, doc. )

 

A když nebudu spokojen s vyřízením reklamace?

 

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa:  http://www.coi.cz

 

 

Reklamamační řád

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb.,  Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen " reklamace ").

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost Ing.Vladimír Hodina - Intena Nábytek, se sídlem Gregárkova 11,  Ostrava-Stará Bělá, PSČ 724 00, IČ: 73350583. Ing. Vladimír Hodina je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupijící je zákazník našeho internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba je minimálně 24 měsíců, u některých výrobků je záruční doba prodloužená. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to umožňuje povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní jméno Prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má nárok na:

- pokud jde o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží:  právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží :  právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo nebo místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokumentu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu přímo u výrobce. Jméno výrobce je uvedeno na montážním návodu u zboží,  případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je třeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo do výrobního střediska, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Výrobní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného užívání, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

Při jakékoli návštěvě reklamačního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva reklamačního technika brána v úvahu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.